Çocuk Ürolojisi Hakkında

Çocuk ürolojisi, çocukların üriner (böbrekler, idrar torbası ve idrar kanalları) ve genital (iç ve dış üreme organları) sistemlerinin sağlıklı gelişimi ve hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi bilim dalıdır.

Çocuklar erişkinlerin belli bir ölçekte küçültülmüş hali değildir. Bünyeleri belli bir döneme kadar büyüme ve gelişme halindedir. erişkin yaşlarda izlenmeyen birçok doğumsal bozukluk bu dönemi erişkin yaş grubundan ayırmaktadır. Bu yüzdendir ki hastalıklarına yaklaşım gelişimini tamamamış erişkinlerden oldukça farklıdır ve bu alanda özelleşmiş doktorlar tarafından değerlendirilmelidir.

İlgi alanına giren bazı hastalıklar:

Doğumsal hidronefroz (böbrek genişlemesi)

 • Vezikoüreteral reflü (VUR)
 • Üretreopelvik alan darlıkları (UP darlıklar)
 • Üreterovezikal darlıklar (UV darlıklar)
 • Posterior Üretral Valv (PUV)
 • Megaüreter
 • Üreterosel

Penis bozuklukları

 • Hypospadias (peygamber sünneti)
 • Mikro penis
 • Gömük penis
 • Penil kurvatürler (eğrilikler)

Kasık bölgesi hastalıkları

 • İnmemiş testis
 • Kasık fıtığı ve Hidrosel (su fıtığı)
 • Testis ve over (yumurta) torsiyonu

İşeme bozuklukları

 • Disfonksiyonel boşaltım
 • Nörojen mesane
 • Enürezis Noktürna (gece alt ıslatma)
 • İdrar yolu enfeksiyonları

Üriner sistem Taş hastalıkları Cerrahi ve ilaç tedavileri

 Üriner sistem Kanserleri

 • Willms tümörü
 • Nöroblastom
 • Mesane kanserleri
 • Testis ve over (yumurta) kanserleri

Cinsel Gelişim Bozuklukları

 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Üroloji bilimi son çeyrek yüzyılda inanılmaz bir hızla gelişmiş ve artan bilgi birikimi, tüm dünyada üroloji biliminin alt dallara ayrılmasına ve üroloji hekimlerinde sadece belirli ilgi alanlarında uzmanlaşma gereksiniminin doğmasına neden olmuştur. Ürolojinin en köklü ve kurumsallaşmış yan dal alanı ise Pediatrik Üroloji’dir. Pediatrik Ürolojik sorunlar genellikle konjenital patolojiler olması nedeniyle ve büyümekte olan organizmada yol açtığı sorunlar açısından erişkindeki ürolojik parolojilerden belirgin farklıdır ve kendine özgü kavramlarla anlaşılması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Modern batı tıbbının günümüz öncüsü konumundaki A.B.D. de 1960’lardan beri Pediatrik Üroloji giderek üroloji altında gelişen bir ayrı uzmanlık alanı olmuştur. A.B.D’de Ürolojiye bağlı resmi üst ihtisas programı yürütülmekte olan tek yan dal uzmanlığı alanı Pediatrik Ürolojidir ve bu alandaki bilgiyi artıracak klinik ve temel bilim araştırmacı ve uzmanları üniversitelerce istihdam edilmektedir. Avrupa kıtasında da durum benzerlik göstermekte ve Pediatrik Üroloji ayrı meslek örgütlenmesine de sahip müstakil bir bilim dalı olarak tanınmaktadır ve bu alanda tanımlanmış yüksek lisans programı mezunlarına Pediatrik Ürolog ünvanı verilmektedir. Kurulmuş olan Avrupa Pediatrik Üroloji Akademisinin üyeleri bu ünvanla tıptaki pratiklerinin tamamını bu alanda yürüten kişilerdir.  Bu ünvan standart bir üroloji uzmanının bilgi ve becerileri ile tanı, tedavi ve izleminde sorunlar yaşayabileceği, özellikle çocukluk çağının karmaşık ürolojik hastalıklarına güncel ve bilimsel yaklaşımlar için yetkinliğin bir ifadesidir. Ülkemizde pediatrik üroloji alanında birçok saygın tıp fakültemizin Üroloji ve Pediatrik Cerrahi Anabilim Dallarında bilim dalı ya da ünite şeklinde faaliyetler mevcuttur ve 1996 yılında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayan ülkemiz Çocuk Ürolojisi Derneği kurulmuştur. 2011 yılından itibaren Çocuk Ürolojisi bir yan dal olarak kabul edilmiş ve resmi eğitim verilir jale gelmiştir. Pediatrik Üroloji ya da diğer yaygın adıyla Çocuk Ürolojisi konusunda gerekli donanımı bir hekime kazandırmak için sadece Üroloji’de değil, Pediatri’nin, temel bilimlerin ve klinik laboratuar branşlarının üstün kalitede ve akademik yeterlilikte olduğu bir eğitim ortamına gereksinim vardır. Ancak böylesi bir multidisipliner ve katılımcı bir eğitim modeli ile ülkemizin ciddi ihtiyacını duyduğu Pediatrik Üroloji Uzmanları yetişecek ve yüksek lisans programı çalışmaları sonucunda bu alanda üniversitelerin birincil görevi olan bilimsel üretim oluşacaktır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) kuruluşu ve gelişimindeki hedefleri bakımından Türkiye’de çocuk sağlığını iyileştirmek ve spesifik konularda çocuk uzmanları yetiştirmeyi temel taşı olarak almıştır.  HÜTF Üroloji Anabilim Dalı ulusal ürolojimizin lokomotifi olarak kırk yılı aşkın süredir Pediatrik Üroloji alanında güncel ve kapsamlı uygulamaları ile sayısız yeniliğin öncülüğünü yapmış ve bünyesinde kurulmuş Pediatrik Üroloji Ünitesi ile konuyu ayrı bir disiplin olarak ele almıştır. Bu ünitede yaklaşık yirmi yıldır üroloji uzmanlarına mezuniyet sonrası Çocuk Ürolojisi alanında eğitim verilmektedir.